Socialt Bedrageri

Socialt bedrageri betyder, at du bevidst snyder dig til at få udbetalt offentlige ydelser, som du ikke er berettiget til. Det kan være børnetilskud, boligstøtte, kontanthjælp, friplads i daginstitution, kontanthjælp, sygedagpenge, revalideringsydelse, flexydelse eller lignende. Sort arbejde er også socialt bedrageri. Bedrageriet kan både ske ved at afgive forkerte informationer eller ved at tilbageholde informationer for at få tildelt en ydelse, som du ikke er berettiget til.  

Du kan altså som borger risikere fængsels- eller bødestraf, hvis det kan bevises, at du bevidst har snydt eller undladt at give de lovpligtige oplysninger, og at du har gjort dette for at modtage et beløb, som du vidste, at du ikke var berettiget til. Hvis du har glemt at indgive oplysningerne, eller du simpelthen ikke vidste, at de var relevante, kan du ikke straffes, da en strafbar handling kræver forsæt.

I år 2012 blev en del ydelsesområder overført til den selvejende institution Udbetaling Danmark, fx boligstøtte, barselsdagpenge, førtidspension, folkepension og en række familieydelser. Med hensyn til socialt bedrageri er det derfor ofte Udbetaling Danmark, som foretager kontrollen med udbetalte ydelser og som træffer afgørelse om tilbagebetaling af for meget udbetalt ydelse. 

 Nogle ydelsesområder ligger fortsat ved kommunerne, fx kontanthjælp og tilskud til dagsinstitutionsbetaling (friplads). Kommunerne har således fortsat ansvaret for at kontrollere udbetalingen og afsløre socialt bedrageri på disse sagsområder. Desuden arbejder kommunerne og Udbetaling Danmark tæt sammen ved at dele og videregive oplysninger til hinanden. Det er Udbetaling Danmark, som foretager opkrævningen af for meget udbetalt ydelse på de fleste områder.

 Såfremt det kan bevises, at man bevidst giver forkerte oplysninger eller udlader at give kommunen de relevante oplysninger, kan det straffes efter straffelovens § 289, der har ordlyden: Med fængsel indtil 8 år straffes den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding gør sig skyldig i overtrædelse af særlig grov karakter af skatte-, told-, afgifts-, eller tilskudslovgivningen eller af § 289a. Stk. 2.  Bestemmelsen i stk. 1 finder kun anvendelse, hvis der i den i stk. 1 nævnte lovgivning er henvist til denne bestemmelse.

Det er i sager om socialt bedrageri politiet og anklagemyndigheden der har bevisbyrden, og skal bevise at borgeren bevidst har givet urigtige oplysninger eller undladt at give oplysninger til kommunen.

 

Kontakt os i dag

Ring til os på tlf. 32 21 90 95