Gensidig forsørgerpligt

Den gensidige forsørgelsespligt trådte fuldt ud i kraft den 1. januar 2015 med kontanthjælpsreformen. Den gensidige forsørgelsespligt betyder, at hvis den ene i et samlevende par modtager kontanthjælp, har parret pligt til at forsørge hinanden – ligesom hvis parret var gift.

Konkret betyder det, at hvis man bor sammen med sin kæreste, og han eller hun har en formue eller en indtægt over et vist beløb, som de begge kan leve af, har ingen af parterne ret til kontanthjælp.

Definition af samboende:

To personer bliver betragtet som samboende par, når:

  • De begge er fyldt 25 år
  • De begge er ugifte
  • De bor på samme adresse
  • De er ikke slægtninge i ret op- eller nedstigende linje
  • De er ikke søskende

 

Dertil kommer at:

  • De har et fælles barn, eller
  • De er eller har været noteret som samlevende i ATP, eller
  • De har tidligere har været gift med hinanden, medmindre de er blevet separeret eller skilt inden for de seneste tre måneder.

 Herudover kan kommunen betragte to personer for at være samlevende, når de har et samliv af ægteskabslignende karakter.

I de tilfælde hvor en person, der modtager kontanthjælp eller søger om det, ikke har angivet sig som samlevende, men hvor kommunen kan se, at der bor en anden på samme adresse, og begge parter opfylder betingelserne for at være omfattet af reglerne om gensidig forsørgelsespligt, kan kommunen igangsætte en nærmere undersøgelse af forholdene.

Derefter træffer kommunen afgørelse ud fra en konkret, individuel vurdering og henvender sig herefter til begge parter. Hvis kommunen træffer afgørelse om samliv og dermed gensidig forsørgelsespligt, skal der være en begrundelse for det og en klagevejledning.

Kontakt os i dag

Ring til os på tlf. 32 21 90 95