Lejeret

Lejeretssager handler om de juridiske tvister mellem lejer og udlejer. Det omfatter blandt andet områder inden for fraflytning, trappevask, huslejestigninger og trappelejeklausuler. Lejeloven er beskyttelsespræceptiv. Det vil sige, at man ikke kan aftale en fravigelse af lejeloven, der stiller lejer dårligere end bestemmelserne i lejeloven.

Fraflytning

Ved fraflytning af et lejemål opstår til tider tvister mellem udlejer og lejer i forhold til istandsættelse af lejemålet – specielt hvem der skal gøre hvad, og hvor meget der skal gøres. Herunder er spørgsmålet ofte, om man selv må istandsætte eller skal det gøres af professionelle håndværkere.

Trappevask

I en højesteretsdom fra 2009 blev det afgjort, at udlejer ikke særskilt må opkræve betaling for trappevask. Udgiften for trappevask skal indeholdes i lejen. En del lejere har allerede fået deres penge tilbage, men for en dels vedkommende betales der stadig særskilt for trappevask, ud over den almindelige husleje.

Huslejestigninger

Lejeloven indeholder helt faste regler for, hvorledes stigning af huslejen skal kan forekomme. Der er reguleret hvordan stigningen skal varsles og hvor stor den kan være.

For at kunne forhøje huslejen uden forgående aftale i lejekontraktens § 11, skal lejen være væsentligt lavere end det lejedes værdi. Udlejer har bevisbyrden for, at dette er tilfældet. En huslejestigning skal jf. lejelovens § 48, stk. 1 varsles 3 måneder før huslejestigningen og være skriftlig. Derudover skal varslingen indeholde oplysning til lejeren om, at denne har en indsigelsesfrist mod huslejestigningen på 6 uger. Indeholder varslet ikke dette, er det ugyldigt.

Mangler ved lejemålet

I nogle tilfælde opstår tvister mellem lejer og udlejer i de tilfælde, hvor udlejer har lovet en forbedring af lejemålet, som udlejeren ikke får lavet. Derudover kan der i nogle tilfælde være skimmelsvamp eller andre graverende mangler ved lejemålet.

Vidste du, at du kan have ret til afslag i lejen, hvis dit lejemål er ramt af fugtskader og skimmelsvamp? Eller, at dit lejemål kan være uegnet til beboelse?

Skimmelsvamp medfører alvorlige sundhedsmæssige risici og udgør så væsentligt et mangelforhold, at handling er nødvendig. Årsagen til angreb af skimmelsvamp skal ofte findes i mangelfulde bygningskonstruktioner, utætheder, rørskader, tagskader eller forkert brug af det lejede. 

 

Hvad kan vi hjælpe med?

Hos Legal Aid – Retshjælp i Danmark kan vi for eksempel hjælpe dig med problemer angående fraflytningstvister mellem dig og din udlejer, eller med problemer med trappevask samt ved huslejestigninger eller trappelejeklausuler. Vi kan ligeledes hjælpe med tvister mellem lejer og udlejer i forhold til mangler ved lejemålet.

I en hvilken som helst situation omfattet af lejeretten, giver vi dig gratis juridisk rådgivning.

 

Kontakt os i dag

Ring til os på tlf. 32 21 90 95