Legal Aid – Retshjælp i Danmark lukker ned

15. september 2020

Kære alle,

I har sikkert undret jer over hvorfor Retshjælpen ikke åbnede som planlagt efter sommerferie, mandag den 17. august. Grunden herfor har været af omstændigheder / komplikationer vi ikke selv har været herre over. Og vi har ikke vidst hvordan og hvorledes før nu. Og vi må desværre meddele at Retshjælpen ikke længere kan holdes åben og vi er nødsaget til at skulle lukke.

Nyheden om at vi desværre ikke længere kan gøre det gode arbejde og hjælpe alle jer, der søger retshjælp, da vi skal lukke, er kommet lige så meget bag på os, som det måske også er for jer. Vi har igennem 6 år været i hjertet af Aalborg, klar ved computeren og telefonen, til at hjælpe enhver der har haft brug for juridisk rådgivning på den ene og den anden måde, og vi har altid bestræbet os for at gøre vores bedste og give jer den bedst mulige rådgivning og udfald af jeres sag. Dette gør os triste at vi ikke længere vil kunne gøre dette mere. Når det så er sagt, så er det nogle praktiske informationer, som vil fremgå af opslaget her, hvor I sidder sikkert og tænker; ”hvad betyder dette for min sag, jeg har hos dem?” Det betyder som følgende, at:

  • Alle eksisterende sager hos os – altså sager der er oprettet I vores system, og stadigvæk er noteret ”åben (altså ikke færdig behandlet)”, vil få besked over mail, hvis vi fra maj-måned har sagsbehandlet sagen og/ eller har sendt svar ud dig/jer vedr. besvarelse af jeres spørgsmål eller sendt skrivelse ud. Det vil sige, at de resterende sager, som er noteret ”afvent svar fra klient / modpart” i vores system, med dato fra slut april / maj og tilbage vil ikke få besked via mail, da vi anser at hvis vi ikke har hørt fra jer siden da, antager vi sagen som lukket, grundet jeres/ din passivitet.

Nogle af jer sidder sikkert også med spørgsmål, som; ”hvad så med det arbejde Retshjælpen har lavet, hvad skal jeg gøre nu mv.”? Hertil har vi følgende svar:

  • Hvis du er blevet orienteret over, at din sag er blevet behandlet hos os, så kan I finde svar mv. i vores mailkorrespondance. Vi har altid sent svar ud via mail til vores klienter når vi har behandlet sagen eller besvaret de ønskede spørgsmål. Selve vores sagsbehandling af sagen er en del af vores interne noter / arbejde, hvilket ikke er tilgængelig for andre end os, og kan derfor ikke udleveres eller sendes.
  • Vi råder jer til at søge juridisk rådgivning andet sted. I Aalborg findes andre retshjælpe, ellers er der selvfølgelig også dem i Aarhus. Hertil skal I være velkommen til at sende den mailkorrespondance vi har haft, da de kan bruge vores besvarelser i deres sagsbehandling.
  • Derudover gør vi jer opmærksom på, at I skal selv underrette modparten, at vi ikke længere er en del af sagen og derfor ikke længere skal være CC eller er kontaktperson for jer, hvis dette har været et ønske fra jeres side.

I forhold til de af jer, som har afleveret fysiske dokumenter til os, og har en fysisk mappe hos os – bare rolig. I vil få en separat mail, hvori nærmere vil blive aftalt. Jeres dokumenter/mappe vil kunne blive sendt til jer via post, hvis I ønsker dette. Eller vil vi spørge om tilladelse til at makulere jeres papirer. Da det kun er i mindre antal vi har af dokumenter, som er originale, tilser vi os retten til at makulere kopier, hvis vi ikke har hørt fra jer inden for den angivne frist, som til fremgå af mailen I vil få tilsendt.

Jer, som ikke har nogen sag hos os, men som har sendt os mails fordi I søger juridisk rådgivning vil blive besvaret, hvori vi vil råde jer til at søge hjælp andet sted, da vi desværre ikke længere kan hjælpe. 

Vi regner med at få sendt mails ud og alt det praktiske i forhold nedlukningen af Retshjælpen færdig inden september er forbi. Vi vil sende e-mails ud i løbet af næste uge.

Vi beklager selvfølgelig den ulejlighed dette har og måtte påføre jer. Og vi ønsker jer alle det bedste samt held og lykke fremover i jeres sager.

Kærlige hilsner,

Legal Aid.

///////////////////////////////

!!!Announcement!!!

Dear All,

You have probably wondered why Legal Aid have not been opened as planned after the summer holidays, Monday 17th of August. The reason for this has been circumstances / complications we have not been in control of. And we did not know when and where until now. And we must unfortunately announce that Legal Aid is forced to close for good.

The news regarding that we no longer can do the good work and help all of you who seek legal aid has come as an unpleasant surprise to us as well. For 6 years we have been in the center of Aalborg, ready at the computer and the phone, to help anyone who have been in need of legal advice in one way or another, and we have always strived to do our best and give you the best possible advice and outcome of your situation. This makes us sad that we will no longer be able to do this anymore. With that having said, there is some practical information that will appear in the post here. You might be sitting and thinking; “What does this mean for my case that I have at Legal Aid?” This means as follows that:

  • All existing cases – cases that are still noted “open (and not finished processed)”, will be notified by e-mail. However, this does not apply to cases where these are listed as “awaiting answers from the client” back from the end of April / May and further back in time.

This means that the remaining cases, which are noted “await answer from the client / counterparty” in our system, with a date from the end of April / May and back in time will not be notified by e-mail, as we consider that when we have not heard from you since, then we must assume the case as closed, due to your passivity.

Some of you are probably also sitting with questions like; “What about the work that Legal Aid has done, what should I do now, etc.”? We have the following answers to this:

  • If you have been informed that your case has been handled by us, then you can find answers etc. in our mail correspondence. We have always send answers by e-mail to our clients when we have processed the case or answered the desired questions. Our actual case processing of the case is part of our internal notes / work, which is not available to anyone other than us, and can therefore not be handed out or sent.
  • In relation to what we can advise you is to seek legal advice elsewhere. In Aalborg there are other legal aids, but also in Aarhus. For this, you are welcome to send the e-mail correspondence we have had, as they can use our answers in their case processing.
  • In addition, we draw your attention to the fact that you must notify the other party that we are no longer part of the case and therefore no longer have to be a CC or contact person for you.

In relation to those of you who have handed in physical documents to us and have a physical folder with us – don’t worry. You will receive a separate e-mail wit details regarding your documents. Your documents / folder can be sent to you or we will ask permission to shred your papers. As we only have a small number of documents that are originals, we reserve the right to shred copies if we have not heard from you within a specified deadline, which will appear in the e-mail you will receive.

Those of you who have sent us e-mails during the summer because you are in need of legal advice will be answered. We will advise you to seek help elsewhere, as we unfortunately can no longer help.

We expect to send out emails and all the practicalities of closing down Legal Aid before September is over. And we will start sending e-mails out in next week.

We apologize for any inconvenience this may have caused you. And we wish you all the best and good luck in the future in your affairs.

Loving greetings,

Legal Aid.